19 października 2022 br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się już VI Ogólnokrajowa konferencja PSPO na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu bydła mięsnego”. 


Współgospodarzami wydarzenia finansowanego z Funduszu Promocji Roślin Oleistych był KPODR w Minikowie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, zaś Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk objął je swoim patronatem honorowym.

Konferencję oficjalnie otworzyli Prezes PSPO Mariusz Szeliga, Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki oraz Zastępca Dyrektora KPODR Ryszard Zarudzki, którzy zgodnie podkreślali konieczność podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych wśród polskich producentów zwierząt gospodarskich zmierzających do większego wykorzystania krajowego potencjału wytwórczego pasz rzepakowych oraz białkowo-oleistego charakteru rzepaku uprawianego już w Polsce na ponad 1 mln hektarów.

    

O sprawny i merytoryczny przebieg konferencji zadbał moderator  Karol Bujoczek, redaktor naczelny miesięcznika TopAgrar, którego nie zabrakło wśród patronów medialnych imprezy. Po oficjalnym otwarciu głos zabrał Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP  Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił istotę stosowania krajowej śruty rzepakowej jako rodzimej alternatywy dla śruty sojowej, jak również odniósł się do najbardziej palących  kwestii wpływających na uprawę rzepaku m.in. postępu prac UE nad strategią „Od pola do stołu” czy zastopowanymi szczęśliwie dla branży rolnej pracami nad ograniczeniami w stosowaniu biopaliw w Polsce.

               

Pierwsze merytoryczne wystąpienie w formie prezentacji dotyczące  „Aktualnej sytuacji na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie” należało do Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju  Adama Stępnia. Podkreślił on istotne miejsce Polski w czołówce producentów rzepaku w Europie, rekordowe zbiory 2022 w roku na poziomie 3,68 mln ton oraz stale rosnący przerób surowca, co bezpośrednio przekłada się na podaż pasz rzepakowych. Zaznaczył także, że kluczowym impulsem do rozwoju uprawy rzepaku w Polsce był i nadal pozostaje sektor biopaliw, ponieważ to krajowi wytwórcy biodiesla zagospodarowują 2/3 produkcji oleju rzepakowego.

Następnie prelekcję wygłosił dr hab. Andrzej Łozicki wykładowca i profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, której tematem  były już stricte „Pasze rzepakowe w żywieniu bydła mięsnego”, a więc przewodnie hasło całego wydarzenia dedykowanego przede wszystkim hodowcom bydła opasowego. Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawił m.in. porównanie składu poekstrakcyjnej śruty rzepakowej z innymi najczęściej stosowanymi źródłami białka paszowego, w tym śrutą sojową. Zwrócił on uwagę na zróżnicowane potrzeby pokarmowe różnych grup bydła mięsnego, w tym krowy matki z cielętami, jałówki hodowlane i młode bydła opasowe oraz zaznaczył rasę i wiek jako istotne czynniki determinujące udział składników pokarmowych w dawce i ich wykorzystaniu.

Po krótkiej przerwie, wciąż spragnieni wiedzy uczestnicy wrócili na wykład dr hab. Pawła Górki, profesora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przybliżył „Możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu cieląt przeznaczanych na opas”.Przedstawił szczegółowe zalecenia  stosowania śruty rzepakowej w paszach dla młodych zwierząt posiłkując się wynikami badań własnych. Badania te pozwoliły wyciągnąć wniosek, że gdy pasza jest wykorzystywana prawidłowo, jej udział w mieszance treściwej wynosi do 20-25% to nie prowadzi to do pogorszenia efektów opasu, a jednocześnie może pozwolić na zmniejszenie kosztów produkcji.

Ostatnią z prezentacji wygłosił Starszy Specjalista ds. bydła z Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Bartłomiej Lubiński, który w swoim wystąpieniu skupił się na działaniach KPODR ukierunkowanych na „Wsparcie produkcji bydła mięsnego w województwie kujawsko-pomorskim”.  Przybliżając zadania realizowane przez Ośrodek w Minikowie podkreślił rolę edukacyjną doradztwa, które przybiera różne, dostosowane do potrzeb i możliwości odbiorców – rolników formy, w tym organizowanie konferencji, wystaw i pokazów, a także prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata ekspercka, w której  udział wzięli: Piotr Szysz, Przewodniczący Zespołu roboczego PSPO ds. śruty i makuchu, Prezes KZPRiRB Juliusz Młodecki,  Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki, Zastępca Dyrektora KPODR w Minikowie Ryszard Zarudzki oraz Łukasz Karmowski Prezes Związku Gorzelni Polskich, a jednocześnie duży  producent bydła mięsnego. Dyskusja skoncentrowana była przede wszystkim na tych kwestiach, które nadal stoją na przeszkodzie większej absorpcji krajowej śruty na rodzimym rynku. W przypadku bowiem przeżuwaczy trudno mówić o barierach fizjologicznych determinujących ograniczony udział pasz rzepakowych w dawkach pokarmowych, co merytorycznie i jasno rozstrzygnęli uprzednio eksperci – żywieniowcy podczas swoich wystąpień. Konferencja odbyła się pod patronatem branżowym Krajowej Izby Biopaliw, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Instytut Zootechniki – Państwowego Instytut Badawczego oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, za co serdecznie dziękujemy! Także naszym patronom medialnym, wśród których nie zabrakło, oprócz wspomnianego już miesięcznika TopAgrar, Polskiego Portalu Rolniczego, miesięcznika Przedsiębiorca Rolny oraz kwartalnika Nasz Rzepak.

 

Prezentacje do pobrania:

1.      Adam Stępień, PSPO – Aktualna sytuacja na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie

2.      prof. dr hab. Andrzej Łozicki, SGGW - Pasze rzepakowe w żywieniu bydła mięsnego

3.      dr hab. Paweł Górka, URK - Możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu cieląt przeznaczanych na opas

4.      Bartłomiej Lubiński, KPODR Minikowo - Wsparcie produkcji bydła mięsnego w województwie kujawsko-pomorskim

 

Konferencja została sfinansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych