O nas

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju


jest organizacją branży przetwórstwa nasion oleistych o zasięgu ogólnopolskim i skupia przedstawicieli wszystkich wiodących firm przemysłu tłuszczowego.


Misja

Misją Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju jest działanie na rzecz tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiego sektora olejowego.

Geneza

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) zostało utworzone 8 marca 2007 roku w Poznaniu podczas Zebrania Założycieli. Założycielami są przedstawiciele wszystkich wiodących zakładów zajmujących się produkcją oleju w Polsce. Na zebraniu uchwalono statut i wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Pierwszym prezesem Prezesem Zarządu został dr inż. Roman Rybacki. Dnia 8 maja 2007 roku Stowarzyszenie uzyskało rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 00002801131.

Miejsce w branży

Firmy olejarskie zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju w 2022 r. przerobiły około 3,27 mln ton nasion rzepaku, co stanowi ok. 90% krajowego przerobu i wyprodukowały:

 • 1,35 miliona ton oleju surowego
 • 547 tysięcy ton oleju rafinowanego,
 • 1,884 miliona ton pasz rzepakowych, w tym 1,676 mln ton śruty poekstrakcyjnej rzepakowej

Zakłady tłuszczowe w Polsce są w stanie przerobić całą krajową produkcję rzepaku, a zainstalowane moce przerobowe wynoszą 3,4 mln ton nasion.

 

Jesteśmy członkiem

fediol        logo_PKBiPB          

 

Cele

Celem  Stowarzyszenia  jest  działanie  na  rzecz  tworzenia  warunków  dla wzrostu konkurencyjności   polskiego   sektora  olejowego   poprzez:

 1.  wypracowanie i  upowszechnianie  jednolitych standardów handlowych i jakościowych   dla   nasion   oleistych,   olejów   roślinnych   i   śruty / makuchu; 
 2.  upowszechnianie  wartości  zdrowotnych  i  odżywczych  rzepaku  i  śruty / makuchu  używanych  jako  surowce  na  cele  spożywcze  i  paszowe;
 3.  promocję krajowej uprawy rzepaku oraz innych roślin oleistych celem osiągnięcia równowagi w podaży tego surowca na cele spożywcze, energetyczne, paszowe  i  inne;
 4.  rozpowszechnianie  informacji  naukowo - technicznych  i  ekonomicznych  oraz  śledzenie  rozwiązań  prawnych  dotyczących  produkcji  olejów,  inspirowanie  rozwiązań  sprzyjających  dalszemu  rozwojowi  produkcji; 
 5.  integrację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa  nasion  oleistych  i  olejów  roślinnych;
 6.  reprezentowanie  członków  Stowarzyszenia  w  kontaktach  z organizacjami  rolników  oraz  z  innymi  organizacjami  i  stowarzyszeniami;
 7.  inicjowanie  zmian  legislacyjnych w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie   sektora   olejowego;

 

 Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele  przez:

 

 1. aktywne  członkostwo  w Europejskiej Federacji Przemysłu Olejarskiego FEDIOL oraz inne inicjatywy podejmowane na arenie  międzynarodowej;
 2.  prezentowanie  stanowiska  członków  Stowarzyszenia  w kluczowych dla sektora  olejowego  kwestiach  na  forum  krajowym  i  europejskim; 
 3. inicjowanie  i opiniowanie projektów legislacyjnych na forum krajowym i europejskim  w  zakresie  uprawy  i przetwórstwa rzepaku, produkcji olejów roślinnych  i  śruty  /  makuchu;
 4. współpracę z instytucjami rządowymi ( ministerstwa, agencje rządowe, instytuty  naukowo  -  badawcze,  itp.);
 5. wypracowanie jednolitych i powszechnie uznanych standardów handlowych i jakościowych  dla  polskiej  branży  olejarskiej;
 6. promocję  i wprowadzanie wysokich standardów jakościowych w produkcji  i  obróbce  nasion  oleistych  ( uprawa,  zbiór,  suszenie  i  magazynowanie );
 7. promocję  walorów  żywieniowych  i  zdrowotnych  oleju  rzepakowego w konsumpcji spożywczej poprzez publikacje w prasie branżowej, konferencje,  spotkania  i  prezentacje  w  mediach;
 8. promocję  stosowania  śruty  / makuchu   jako  optymalnego  składnika  w żywieniu zwierząt  poprzez  publikacje,  spotkania  z  hodowcami,  prezentacje i  konferencje;
 9. promocję oleju rzepakowego na cele niespożywcze, m.in. do produkcji biopaliw;
 10. gromadzenie, analizowanie i udostępnianie członkom stowarzyszenia, producentom rzepaku i opinii publicznej informacji na temat obowiązujących przepisów, standardów i statystyki rynkowej w ramach krajowego i europejskiego  sektora  olejarskiego;
 11. współpracę  z  branżowymi  organizacjami  rolniczymi;
 12. organizację  szkoleń, seminariów, konferencji i innych wydarzeń branżowych. 

 

Zasady działania

Stowarzyszenie działa na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz statutu Stowarzyszenia.

Działa ono w sposób profesjonalny, nowoczesny, z poszanowaniem prawa i innych podmiotów funkcjonujących w branży przetwórstwa nasion oleistych oraz wspiera przedsiębiorczość opartą na wysokich standardach etycznych i uczciwej konkurencji.