Statut


Statut Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju", w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu PSPO.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

II. Cele i sposoby ich realizacji

 do góry

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiego sektora olejowego poprzez:

 1. wypracowanie i upowszechnianie jednolitych standardów handlowych i jakościowych dla nasion oleistych, olejów roślinnych i śruty / makuchu;
 2. upowszechnianie wartości zdrowotnych i odżywczych rzepaku i śruty / makuchu używanych jako surowce na cele spożywcze i paszowe;
 3. promocję krajowej uprawy rzepaku oraz innych roślin oleistych celem osiągnięcia równowagi w podaży tych surowców na cele spożywcze, energetyczne, paszowe i inne;
 4. rozpowszechnianie informacji naukowo - technicznych i ekonomicznych oraz śledzenie rozwiązań prawnych dotyczących produkcji olejów, inspirowanie rozwiązań sprzyjających dalszemu rozwojowi produkcji;
 5. integrację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa nasion oleistych i olejów roślinnych;
 6. reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z organizacjami rolników oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami;
 7. inicjowanie zmian legislacyjnych w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie sektora olejowego;

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. aktywne członkostwo w Europejskiej Federacji Przemysłu Olejarskiego FEDIOL oraz inne inicjatywy podejmowane na arenie międzynarodowej;
 2. prezentowanie stanowiska członków Stowarzyszenia w kluczowych dla sektora olejowego kwestiach na forum krajowym i europejskim;
 3. inicjowanie i opiniowanie projektów legislacyjnych na forum krajowym i europejskim w zakresie uprawy i przetwórstwa rzepaku, produkcji olejów roślinnych i śruty / makuchu;
 4. współpracę z instytucjami rządowymi (ministerstwa, agencje rządowe, instytuty naukowo - badawcze, itp.);
 5. wypracowanie jednolitych i powszechnie uznanych standardów handlowych i jakościowych dla polskiej branży olejarskiej;
 6. promocję i wprowadzanie wysokich standardów jakościowych w produkcji i obróbce nasion oleistych (uprawa, zbiór, suszenie i magazynowanie);
 7. promocję walorów żywieniowych i zdrowotnych oleju rzepakowego w konsumpcji spożywczej poprzez publikacje w prasie branżowej, konferencje, spotkania i prezentacje w mediach;
 8. promocję stosowania śruty / makuchu jako optymalnego składnika w żywieniu zwierząt poprzez publikacje, spotkania z hodowcami, prezentacje i konferencje;
 9. promocję oleju rzepakowego do celów technicznych, w tym do produkcji biopaliw
 10. gromadzenie, analizowanie i udostępnianie członkom stowarzyszenia, producentom rzepaku i opinii publicznej informacji na temat obowiązujących przepisów, standardów i statystyki rynkowej w ramach krajowego i europejskiego sektora olejarskiego;
 11. współpracę z branżowymi organizacjami rolniczymi;
 12. organizację szkoleń, seminariów, konferencji i innych wydarzeń branżowych.
III. Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu

 do góry

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

 1. zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia, w tym do płacenia składek;
 2. złoży deklarację członkowską i uzyska zgodę Zarządu, za wyjątkiem członków zwyczajnych - założycieli Stowarzyszenia;
 3. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa nasion oleistych i olejów roślinnych lub jest członkiem organów statutowych członka wspierającego, prokurentem, osobą pracującą na jego rzecz lub pracownikiem osoby prawnej mającej siedzibę w Polsce, lub pracownikiem spółki należącej do grupy kapitałowej powiązanej z członkiem wspierającym, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa nasion oleistych i olejów roślinnych oraz posiadającej status członka wspierającego Stowarzyszenia; warunek ten nie dotyczy członków zwyczajnych – założycieli Stowarzyszenia. 

Przyjęcie członka zwyczajnego następuje w trybie uchwały Zarządu, za wyjątkiem członków zwyczajnych - założycieli.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna mająca siedzibę w Polsce, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa nasion oleistych i olejów roślinnych.
 2. Przyjęcie członka wspierającego następuje w trybie uchwały Zarządu.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zarówno mająca miejsce zamieszkania w Polsce, jak i poza jej granicami, która w szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju przemysłu olejarskiego w Polsce.
 2. Przyjęcie członka honorowego następuje w trybie uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 15

 1. Utrata członkostwa każdego z rodzajów wymienionych w § 11 następuje poprzez wykreślenie z listy członków lub wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.
 2. Członka Stowarzyszenia wykreśla się z listy członków w przypadkach:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań;
  2. śmierci - w przypadku członków zwyczajnych i honorowych;
  3. zaprzestania pełnienia funkcji określonej w § 12 pkt c;
  4. otwarcia likwidacji, postawienia w stan upadłości lub zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji olejarskiej - w przypadku członków wspierających i członków zwyczajnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa nasion oleistych i olejów roślinnych;
  5. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku od dnia jej wymagalności - pomimo dwukrotnego formalnego wezwania do jej uiszczenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Zarząd zobowiązany jest stwierdzić wykreślenie z listy członków uchwałą.
 4. Członka Stowarzyszenia wyklucza się ze Stowarzyszenia w przypadku prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków , mimo wezwania przez Zarząd Stowarzyszenia do podporządkowania się postanowieniom statutu i uchwałom Walnego Zebrania Członków, a także w przypadku prawomocnego orzeczenia sądowego pozbawiającego praw publicznych. Członka zwyczajnego Stowarzyszenia wyklucza się ze Stowarzyszenia, jeżeli członkostwo jego byłoby sprzeczne z celami Stowarzyszenia, z przyjętymi zwyczajami Stowarzyszenia i normami określonymi jako zasady współżycia społecznego.
 5. Wykluczenia członka dokonuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów. Wniosek Zarządu o wykluczenie członka Stowarzyszenia musi być podjęty uchwałą popartą w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
IV. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

 do góry

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
 2. ma prawo wglądu w opracowania tworzone przez Stowarzyszenie;
 3. ma prawo brać udział w pracach zespołów roboczych Stowarzyszenia na zasadach określonych w dalszej części statutu;
 4. może zgłaszać inicjatywy we wszelkich sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 5. może posiadać odznakę Stowarzyszenia i używać emblematów Stowarzyszenia w sposób przewidziany wewnętrznymi unormowaniami Stowarzyszenia;
 6. może korzystać z opracowań Stowarzyszenia.

§ 17

Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym. Ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 18

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez pełnomocnika. Członek wspierający ma obowiązek opłacania składek członkowskich.

§ 19

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, a także do realizacji jego celów;
 2. uczestniczyć aktywnie w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy członków honorowych);
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. przestrzegać postanowień statutu i wewnętrznych unormowań Stowarzyszenia;
 5. terminowo opłacać składkę członkowską (nie dotyczy członków honorowych).
 6. cztery razy w roku przekazywać do biura PSPO informacje dotyczące przerobu rzepaku oraz innych nasion oleistych (soja, słonecznik) jeśli taki przerób jest prowadzony, a także produkcji śruty / makuchu, oleju surowego i oleju rafinowanego, w terminie do końca kwietnia za I kwartał, do końca lipca za II kwartał, do końca października za III kwartał i do końca stycznia kolejnego roku za IV kwartał. Dane raportowane przez poszczególnych członków Stowarzyszenia pozostają w wyłącznej wiadomości biura PSPO, a opinii publicznej podawane są wyłącznie w formie zagregowanej i pod warunkiem otrzymania danych dotyczących danego surowca od co najmniej trzech członków
V. Władze Stowarzyszenia

 do góry

§ 20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych (ust. 1 pkt. b i c) Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów "za" do "przeciw", przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią dla niektórych spraw inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia danej władzy Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek złożony do Zarządu przez członków zwyczajnych reprezentujących co najmniej 30% ogółu członków zwyczajnych lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Do udziału w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków uprawnieni są jedynie członkowie zwyczajni.
 3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez zawiadomienie członków (także wspierających i honorowych) o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi oraz korespondencją elektroniczną na adresy wskazane jako właściwe do kontaktu ze Stowarzyszeniem.
 4. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków na wniosek uprawnionych w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie trzydziestu dni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu, prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje wnioskodawcom.
 5. Walne Zebranie Członków musi odbyć się co najmniej raz w roku.
 6. Walne Zebranie Członków jest zwoływane z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, liczonym od dnia następnego po dacie wysłania zawiadomienia listem poleconym do dnia poprzedzającego zwołanie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
 7. W Walnym Zebraniu Członków dla jego ważności musi uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie odbywa się ono bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia.
 8. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie w sytuacji określonej w ust. 7, odbywa się ono w drugim terminie, tego samego dnia, o którym informuje pismo zwołujące Zebranie, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny zwołania Zebrania w pierwszym terminie.
 9. Uchwały podejmowane w drugim terminie Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę obecnych członków i zapadają, poza uchwałami wymienionymi w § 15 ust. 5 oraz w § 23 ust. 2 i w § 46 i § 47, zwykłą większością głosów „za” do przeciw”.

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie i dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie programu i zasad działania Stowarzyszenia;
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
 4. zatwierdzanie regulaminów prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
 5. przyjmowanie sprawozdania z realizacji budżetu za rok poprzedni i zatwierdzanie budżetu na rok bieżący;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
 7. podejmowanie uchwał w kwestii absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia;
 8. uchwalanie wysokości opłaty wpisowej, składki członkowskiej i innych świadczeń członka zwyczajnego i wspierającego;
 9. ustalenie liczby i wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 10. odwołanie członków władz Stowarzyszenia przed upływem ich kadencji;
 11. rozszerzanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków ze Stowarzyszenia;
 13. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 6, bądź o wystąpieniu z nich;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w pozostałych postanowieniach statutu i przepisach prawa o stowarzyszeniach.

§ 23

 1. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków poza wymienionymi poniżej w ust. 2 oraz w § 15 ust. 5 i w §§ 46 i 47 są przyjmowane zwykłą większością głosów "za" do "przeciw".
 2. Uchwały w sprawach odwołania przed upływem kadencji członków władz i powołanie nowych członków do końca kadencji danej władzy wymagają, aby głosy za uchwałą oddano bezwzględną większością głosów "za" do sumy głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
 3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach lub przy odwoływaniu władz, a ponadto jeżeli zażąda tego choć jeden z członków Stowarzyszenia. Głosowanie we wszystkich sprawach Stowarzyszenia odbywa się osobiście.

§ 24

 1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wyłania spośród swoich członków Prezesa. Ustalenia liczby i wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu pierwszej kadencji dokonuje Zebranie Założycieli.
 4. Każdorazowo, przed wyborem następnego Zarządu, Walne Zebranie Członków ustala ilość osób w Zarządzie.
 5. Praca w Zarządzie ma charakter społeczny.
 6. Prace Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu.

§ 25

Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:

 1. koordynowanie prac Zarządu;
 2. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
 3. inne obowiązki określone w Regulaminie Prac Zarządu.

§ 26

 1. 1. Do kompetencji Zarządu należą sprawy przewidziane w pozostałych postanowieniach statutu oraz sprawy:
  1. reprezentowania Stowarzyszenia;
  2. sprawy gospodarcze i majątkowe Stowarzyszenia, w tym terminy i tryb wnoszenia składek członkowskich oraz podejmowanie uchwał o rozpoczęciu działalności gospodarczej;
  3. sprawy prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym realizacja spraw określonych w § 10 statutu;
  4. wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej, a w szczególności realizacja zatwierdzonego budżetu;
  5. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawach określonych w statucie lub we wnioskach o zwołanie Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem wniosków dotyczących spraw personalnych członków władz, związanych z uczestnictwem w tych władzach;
  6. uchwalenie Regulaminu Prac Zarządu;
  7. zatwierdzanie regulaminów zespołów roboczych Stowarzyszenia;
  8. prowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy członkami wspierającymi Stowarzyszenia pod warunkiem wyrażenia zgody przez zainteresowane strony.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonania poszczególnych czynności.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Zarząd zobowiązany jest do przesyłania wszystkim członkom Stowarzyszenia kopii uchwał podjętych zarówno przez Walne Zebranie Członków jak i Zarząd, w terminie miesięcznym od dnia ich podjęcia.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią dla niektórych spraw inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
   

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Ustalenia liczby i wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji dokonuje Zebranie Założycieli.
 3. Do Komisji Rewizyjnej należy kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz nadzór i kontrola nad sprawami majątkowymi, a także wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych, jeśli taka konieczność zachodzi.
 4. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna składa sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków ze swojej działalności oraz przedstawia Zarządowi wnioski i zalecenia wynikające z jej pracy.
 5. Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Prac Komisji Rewizyjnej.

§ 28

 1. Zarząd może powołać do działania Biuro Zarządu, którego obowiązkiem będzie prowadzenie spraw administracyjno - organizacyjnych Stowarzyszenia.
 2. Biurem Zarządu kieruje Dyrektor Generalny powołany przez Zarząd, działający na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

§ 29

 1. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu poniżej minimalnej liczby członków danego organu określonej zgodnie z postanowieniami Statutu, uzupełnienie składu organu może nastąpić przez kooptację nowego członka. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać połowy składu danego organu. Dokooptowany członek władz pełni swoją funkcję do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające.
 2. Kooptacji dokonuje się kolejno spośród kandydatów, biorących udział w ostatnich wyborach do danego organu, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku braku takich osób lub odmowy objęcia funkcji, uzupełnienie składu organu może nastąpić spośród grona delegatów.
 3. Kooptacji dokonuje w przypadku Zarządu - Prezes Zarządu, w przypadku Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprzez zawiadomienie na piśmie osoby uprawnionej do objęcia funkcji. Oświadczenie o przyjęciu funkcji powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Niezłożenie oświadczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza odmowę przyjęcia funkcji.
 4. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce Zarząd lub Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona nowego Prezesa lub Przewodniczącego. Do czasu wyboru obowiązki, o których mowa w ust. 3 wykonuje osoba zastępująca Prezesa lub Przewodniczącego.
VI. Zespoły robocze Stowarzyszenia

 do góry

§ 30

 1. Zarząd może powoływać zespoły robocze Stowarzyszenia takie jak komisje, fora branżowe, kluby i rady.
 2. Zespoły robocze są powoływane w trybie uchwały Zarządu z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek złożony przez co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy zadeklarują gotowość pracy w zespole oraz przedstawią podstawowe zadania stawiane przed zespołem.
 3. Zarząd Stowarzyszenia ma pełen wgląd we wszystkie dokumenty zespołu, a każdy członek Zarządu może na własną prośbę uczestniczyć w posiedzeniach zespołu z głosem doradczym.
 4. Wsparcie organizacyjne prac Zespołów zapewnia Biuro Zarządu, które jest również odpowiedzialne za prawidłowy obieg informacji pomiędzy Zespołami a Zarządem. Informacje z działalności Zespołów są przekazywane Walnemu Zebraniu w ramach sprawozdania Zarządu.
VII. Majątek Stowarzyszenia

 do góry

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

Wpływy Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich;
 2. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
 3. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych;
 4. odsetek bankowych oraz innych lokat;
 5. działalności gospodarczej.

§ 33

 1. Wpływy pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na wybraną przez Stowarzyszenie dowolną realizację jego celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. Przyjęcie przez Stowarzyszenie darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Stowarzyszenie długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

§ 34

Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 35

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

VIII. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

 

 do góry

§ 36

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 37

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

 1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
 2. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 3. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 5. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 7. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 9. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 10. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
 11. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 12. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
 13. reklama (PKD 73.1);
 14. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 15. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 16. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

§ 38

Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Stowarzyszenie jest zobowiązane uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności.

§ 39

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tą działalność lub nadzorujących ją, Stowarzyszenie jest zobowiązane dostosować się do tego wymogu.

§ 40

Działalność gospodarcza prowadzona będzie bądź przez Zarząd, bądź powołane przez Zarząd jednostki organizacyjne, za zgodą Walnego Zebrania Członków. W przypadku powołania takich jednostek kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w pełnomocnictwie. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga uchwały Zarządu.

§ 41

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określają odpowiednie przepisy prawa.
 2. Zarząd określa zakres i cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.
IX. Postanowienia końcowe

 do góry

§ 42

 1. Stowarzyszenie może, z poszanowaniem przepisów prawa ustanawiać odznaki i emblematy Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 2. Zasady przyznawania odznak i używania emblematów określa Zarząd.

§ 43

 1. Stowarzyszenie może przyznawać tytuły i wyróżnienia honorowe osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.
 2. Szczegółowe wymagania, których spełnienie jest niezbędne dla przyznania tytułu lub wyróżnienia, a także uprawnienia przysługujące wyróżnionym nimi, określa Walne Zebranie Członków.
 3. Tytuły i wyróżnienia przyznaje Zarząd w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów "za" do "przeciw" przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 45

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 46

Statut jest przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.